In verband met een korte vakantie zijn wij gesloten tot 15 augustus 2022
Voorwaarden

Bartje Boemboe produceert en verkoopt Indonesische Kruidenmengsels.
Bartje Boemboe B.V.
Telefoon: 0652054600
Te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00
Kamer van Koophandel 58882790 BTW-nummer: NL8532.22.435.B.01

Besteller de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Bartje Boemboe de opdracht via de webshop, heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Bestellers tot het doen van een aanbod. Bartje Boemboe is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Bestellers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Besteller geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

Een aanbod van de potentiële Besteller wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- De potentiële Besteller heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Bartje Boemboe verzonden. Deze gegevens zijn door Bartje Boemboe ontvangen; of
- Bartje Boemboe heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële Besteller, welke offerte door de potentiële Besteller schriftelijk akkoord is bevonden.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Besteller is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Besteller opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Bartje Boemboe herroepen worden in geval de Besteller niet aan de door Bartje Boemboe gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Besteller in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Bartje Boemboe worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan.

Herroepingrecht
Bij de aankoop van producten heeft de besteller de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Indien de besteller gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Het betaalde bedrag door de besteller , zal door Bartje Boemboe zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegt kan worden.

De Besteller is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen: een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. Aangezien het gaat om zaken die kunnen bederven of verouderen,
Direct na ontvangst dient de Besteller de producten te controleren. Indien de Besteller producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Besteller dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Besteller contact opnemen met jojo@bartjeboemboe. Bartje Boemboe zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en exclusief €3,85,= verzendkosten. De Besteller is de prijs verschuldigd die Bartje Boemboe in haar bevestiging heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, Bartje Boemboe geen producten zal leveren.
Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bartje Boemboe worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
In geval van wanbetaling van de besteller heeft Bartje Boemboe behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Besteller kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Bij bestellingen via de Website kan de Besteller betalen middels vooruitbetaling, via iDeal en creditcard (Mastercard). Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. In de relatie tussen de Besteller en de kaartuitgever is Bartje Boemboe geen partij.

Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de Besteller, door of namens Bartje Boemboe afgeleverd. Bartje Boemboe hanteert 3 verzenddagen maandag woensdag en vrijdag. Mits door de Besteller voor 12.00 besteld levert PostNL de volgende dag aan op dinsdag donderdag of zaterdag . De door Bartje Boemboe aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Leveringen vinden plaats op het door de Besteller tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Op overeenkomsten tussen Bartje Boemboe en de Besteller waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.